Ofgelijkwaardig is een initiatief van Cowane BV.
Cowane zet zich in om vrijblijvend een passende match te maken.
Uiteindelijk beslist u samen met uw opdrachtgever of het product gelijkwaardig is.
Het plaatsen van zoekopdrachten is gratis.
Indien u gebruik maakt van ofgelijkwaardig,  is het belangrijk dat uw gegevens, e-mail, naam, actueel zijn.
Dit is uitsluitend om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld ook niet verkocht!

AANSPRAKELIJKHEID
Cowane sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site.
Cowane is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

VRIJWARING
U vrijwaart Cowane volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

VERWIJZINGEN
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Cowane heeft geen zeggenschap over deze websites. Cowane is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

BEVEILIGING
Cowane spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

Ofgelijkwaardig.nl is een initiatief van Cowane B.V.